क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 रामशरण कोइराला (मिजार) नायव सुब्बा (सहायक पाँचौ) प्रशासन प्रशासन 9841540914
2 तेज प्रसाद दवाडी कार्यालय प्रमुख कृषि 9851191589
3 उमादेवी श्रेष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत सातौं) कृषि कृषि प्रसार ९८४२०६१९०४
4 उमेश सापकोटा बागवानी विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) कृषि बागवानी ९८४९३१०६७१
5 सरिता सापकोटा बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत सातौ) कृषि बाली संरक्षण ९८४५१०३५१८२
6 मदन प्रसाद जंगम कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत छैठौं) कृषि कृषि प्रसार ९८५१०४७०७८
7 राम चन्द्र भट्टराई बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत छैठौं) कृषि बाली संरक्षण ९८४१०००३५६
8 चन्द्रमणी पौडेल लेखा अधिकृत (अधिकृत छैठौं) प्रशासन लेखा ९८४२८२२१०९
9 सुमन्त पोख्रेल प्रा.स. (सहायक पाँचौ) ९८५७०६४९७६
10 चन्द्र बहादुर तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी ९८४१५३७३४१
11 गिताराज गिरि कार्यालय सहयोगी ९८४९०९६१३७
12 हिमलाल अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८४१००६८०८
13 सुभद्रा अधिकारी कार्यालय सहयोगी