प्रस्तावमा आधारित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ 5.36 MB
नेपालमा सुचीकृत र सुचीबाट हटाइएका बिभिन्न बालिका जातहरु 2078-04-32 सम्म 1.84 MB
कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुको लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 856.34 KB
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा नर्म्स २०७४/७५ 3.3 MB
सहकारी खेती स्किम कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने नमुना फारम 28.43 KB
बवृहत्तर कफी विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ 4.76 MB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने किसानले भर्ने फारम (नमुना) २०७७ 311.05 KB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यावसाहिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना) 99.5 KB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 5.05 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल 6.57 MB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम 27.04 KB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५) 205.21 KB
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ 4.75 MB
उन्नत बिउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७७ 3.88 MB
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि 5.54 MB
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (doubling productivity poly house/ net house) कार्यक्रमको लागि आवेदन फारमको ढाँचा 23.74 KB
साना सिंचाई कार्यक्रमको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने आवेदन फारम 32.27 KB
अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने साझेदारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा 19.24 KB
नमुना कृषि फर्म निरन्तरताको लागि प्रस्तावकले पेश गर्नुपर्ने आवेदन फारमको ढाँचा 166.84 KB
सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन) 7.43 MB